Universitat Rovira i Virgili

 • CATHETER és un grup d'investigació de la Universitat Rovira i Virgili, amb més de 25 anys d'experiència, que treballa per aportar solucions claus a problemes medioambientals i industrials dels sectors productius.

 • Aplicació de líquids iònics suportats en síntesi en química fina.
 • Conversió catalítica de metanol en condicions supercrítiques a olefines lleugeras.
 • Conversió selectiva de compostos orgànics halogenats.
 • Desenvolupament de nous materials catalítics d'aplicació en sensors de VOC's.
 • Eliminació de nitrats / nítrits / amoni en fase aquosa.
 • Epoxidació d'estirè en fase gas i fase líquida.
 • Epoxidació selectiva d'olefines en fase gas amb aire com oxidant.
 • Epoxidació selectiva d'olefines en fase líquida amb H2O2 com oxidant.
 • Hidrogenació i deshidrogenació catalítica parcial de poliolefines..
 • Hidrogenació d'òxid d'estirè.
 • Hidrogenació selectiva de mono a dinitrils.
 • Isomerització de terpens.
 • Nous materials catalítics en química fina.
 • Nous materials tipus hidrotalcites de basicitat controlada.
 • Processos d'oxidació avançada .
 • Síntesi de nous catalitzadors a base de nanopartícules metàl·liques.
 • Sintesi de materials inorgànics mitjançant la tecnología microones.

:: Grup de Recerca en Catàlisi Heterogènia | Universitat Rovira i Virgili ::
webmaster