ENSENYAMENTS

MPRL. MÀSTER EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Presentació

Aquest Màster, té com a objectiu donar resposta a una necessitat, i a una previsible demanda de la societat laboral i dels centres de treball de les comarques de Tarragona, sorgides arran de la publicació al BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997, del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

El Màster inclou les tres especialitats: seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada. L'alumne també participa en un periode de pràctiques per a comlpetar la seva formació, d'una durada total de 150  hores, en centres de treball amb els quals s'han establert convenis específics de col·laboració.

Tenim el convenciment que aquesta iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili, tindrà el ressò que la societat de les nostres comarques reclama. L'èxit d'aquest Màster farà augmentar la qualitat dels serveis de prevenció de riscos laborals dels centres de treball i, per tant, haurà col·laborat a reduir, mitjançant la prevenció, els accidents de treball i les malalties professionals, així com les causes que els provoquen. 

Sortides professionals

La titulació permetrà exercir com a Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, segons el que estableix el Reial Decret 39/1997 pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en serveis de prevenció propis d’empreses i institucions, serveis de prevenció aliens, serveis de prevenció mancomunats, mútues d’accidents i malalties professionals, consultories, administració laboral, sanitària, etc. 

Informació general

Per informació més detallada sobre el màster, com els continguts i l'equip docent, aneu a la següent adreça

 

http://www.etseq.urv.es/mprl/introd.php?idioma=cat

 

Objectiu: Formació per a desenvolupar les funcions descrites al Reial Decret 39/1997

Adreçat a: Titulats universitaris que vulguin formar-se dins del camp de la prevenció de riscos laborals.

Accés: Titulació universitària a nivell de diplomatura o llicenciatura.

Valor Acadèmic: 1500 hores (60 crèdits ECTS).

Titulació: Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals. Els participants que desitgin obtenir el títol corresponent hauran d'haver assistit a un mínim del 80% de les classes presencials i resolt satisfactòriament els casos i proves proposades, superar els exàmens presencials, haver realitzat i lliurat l'informe de pràctiques i haver defensat amb èxit el projecte final.

Preinscripció: on line (http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html).

Places limitades. Veure el calendari de preinscripció i matriculació a:

www.urv.cat/estudis//postgraus_formacio_permanent/index.html

Lloc de realització: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química – URV, Avinguda Països Catalans, 26 (Campus Sescelades), 43007 TARRAGONA

Objectius academics

Guia docent

Calendaris / horaris i diversa informació acadèmica

Horaris

Horari MPRL

Exàmens

Exàmens MPRL 1r Quadrimestre 2015-2016 

Exàmens MPRL 1r Quadrimestre 2a. convocatòria 2015-2016

Exàmens MPRL 2n Quadrimestre 2a. convocatòria 2015-2016

Seguiment de la titulació

Informació