DESCRIPCIÓ

Des de casa, es pot accedir als servidors interns de la URV.

PROCEDIMENT

  • Un cop donats d'alta al servidor cicely, es pot conectar des de casa al servidor cicely.etseq.urv.es (protocol ssh - port 2233) i per mitjà de túnels accedir als vostres servidors interns de la URV.
  • E.g. per conectar-se al servidor intern servidor_x per ssh es faria:
    1. ssh -p 2233 -L 4444:servidor_x:22 usuari_login@cicely.etseq.urv.es
    2. ssh -p 4444 usuari_login@localhost
 Un cop conectats via ssh, es podria aplicar una conexió tipus vncviewer.
 
ca/servidors_interns.txt · Darrera modificació: 2012/02/10 10:15 (edició externa)
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki