Curs d'Auditor de Sistemes de Prevenció de Riscos Laborals


Introducció


La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals obliga a les empreses a desenvolupar un sistema de gestió per a la Prevenció de Riscos Laborals.

L'auditoria, com a instrument de gestió, avui dia és imprescindible per a garantir, no només la transparència dels diferents sistemes de gestió, sinò també per a corregir les desviacions que es produeixin en la planificació de l'empresa.

El curs d'Auditor de Sistemes de Prevenció de Riscos laborals conté, a més de continguts teòrics, legislació, etc., els criteris que l'INSHT adopta per a la realització de l'activitat encomanada des del Reial Decret 1488/98, realitzar les auditories del Sistema Preventiu de la Administració General de l'Estat.

La realització del curs acredita l'alumne com a auditor del sistema de prevenció de riscos laborals i, com tal, desenvolupar les activitats que li siguin pròpies (Ordre de 27 de Juny de 1997).

Objectiu del curs


L'objectiu general del curs és que els participants adquireixin els coneixements, habilitates i actituds, relacionades amb la realització d'auditories de seguretat i salut laboral, tant internes com externes, de complimient d'un Sistema de Gestió de seguretat i Salut en el Treball respecte a OHSAS 18001:2007.

Finalitzada l'acció formativa, els alumnes seran capaços de: Planificar i executar auditories internes i externes respecte a OHSAS 18001:2007.

Metodologia


El curs combina activitats presencials y no presencials.

Les activitats no presencials inclouen lectures recomanades, resolució d'exercicis d'autoavaluació, i la resolució de casos pràctics d'estudi. Per al seu seguiment s'utilitzarà el campus virtual “moodle”.

Les activitats presencials inclouen formació sobre la preparació d'auditories i la realització de casos pràctics.

Tutories: El curs estarà tutoritzat i monitoritzat en tot moment per especialistes en auditories de Prevenció de Riscos Laborals.

Avaluació: Per a superar el Màster, l'alumne haurà de realitzar els tests d'autoavaluació i aprovar un examen final.

Programa


Unitat 1 - Introducció. Conceptes generals (2)

 • Introducció
 • Concepte d'auditoria
 • Tipus d'auditoria
 • Objecte de l'auditoria del Sistema de Gestió en Prevenció de Riscos Laborals

Unitat 2 - Marc legislatiu i normatiu (6)

 • Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
 • Reial Decret 39/1997 i les modificacions del Reial Decret 604/2006
 • Reglament dels Serveis de Prevenció
 • Desenvolupament reglamentari

Unitat 3 - Anàlisi de les organitzacions (8)

 • Qualitat global y excel·lència en la gestió empresarial. El model EFQM
 • Gestió per Processos - Metodologia IDEF

Unitat 4 - Metodologia d'auditories en prevenció de riscos laborals (4)

 • Auditories reglamentàries
 • Auditories de sistemes
 • Auditories internes

Unitat 5 - Sistemes de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals (8)

 • Introducció
 • El Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals
 • Model del Control Total de Pèrdues (ILCI)
 • Model Dupont
 • Normes UNE 81900
 • Norma OHSAS 18001
  • Correspondència entre la norma OHSAS18000 i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
  • Documentació del Sistema
  • Implantació del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals
  • Procediments específics i d'altres documents de l'SGPRL

Unitat 6 - Directrius d'auditoria a partir de la LPRL (12)

 • Organització de la prevenció
 • Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva
 • Equips de treball i mitjans de protecció
 • Informació, consulta i participació de los treballadors
 • Formació dels treballadors
 • Mesures d'emergència
 • Risc greu e imminent
 • Vigilància de la salut
 • Documentació
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Protecció de treballadors especialment sensibles, maternitat y minoria d'edat

Unitat 7 - La integració de sistemes (2)

 • Correspondència entre la norma OHSAS18000 i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 • Nivells d'integració
 • Correspondència entre normes

Unitat 8 - Altres sistemes de gestió (4)

 • Normes ISO 9000 de qualitat. Revisió del 2000
 • Normes ISO 14000 de Medi Ambient

Unitat 9 - Exemples pràctics d'auditories (8)

 • L'equip auditor i l'auditat
 • Fases d'auditoria
  • Preparació d'auditories
  • Execució
  • Resultat
 • Casos pràctics d'auditoria interna i externa

Equip docent


Directora


Marta Schuhmacher Ansuategui. Professora Titular d'Enginyeria Química

Professorat


Magí Casellas Andreu. Enginyer Industrial. Activa Mútua.

Catalina Ubiedo Pérez. Llicenciada en Ciències Químiques. Societat de Prevenció de REDDISMATT, S.L.U.

Lluis Balsells Virgili. Enginyer Tècnic Industrial. Societat de Prevenció de REDDISMATT, S.L.U.

Enric Brull Alabart. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Màster en Direcció d'Empreses.

Josep A. Castán. TÜV Internacional

Titulació


Auditor del sistema de prevenció de riscos laborals

Sortides Professionals


La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals obliga a les empreses a desenvolupar un sistema de gestió per a la Prevenció de Riscos Laborals.

El Curs proporciona una titulació vàlida per a realitzar auditories a tota Espanya, tant a aquelles empreses que per exigències legals ho precisen com a les que els hi convé per exigències operatives.

Els alumnes que finalitzin el Curs i superin les proves finals seran reconeguts com Auditors de Sistemes de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.

Calendari


Inici: 14 d' Abril de 2009
Data de finalització: 29 de Maig de 2009
Classes presencials: 22 i 23 de maig
Examen: 29 de maig

Valor acadèmic: 6 ECTS


European Credit Transfer System.
1 ECTS equival a una dedicació total aproximada de 25 hores per part del participant, incloent hores lectives i treball personal.

Requeriments d'accès


Per a poder exercir es necessita estar en possessió del Títol de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals. (OM 27 de juny de 1997).
No obstant els alumnes que ho desitgin poden realitzar el curs tenint en compte aquesta limitació legal.

Preu


500 €

Període d'inscripció


De l'1 de Febrer al 8 d'Abril.
Enviar un currículum vitae a l'administració del màster.
Places limitades.

Informació


Fernando de Noguera Arnal
Fundació URV - Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (FURV-CTTI)
Av. Països Catalans 18 (Campus Sescelades) 43007 Tarragona
Tel. 977 558 733 / 977 327 412
Fax 977 558 205
e-mail: fernando.noguera@fundacio.urv.cat

Sessió informativa


10 de març a les 19 hores (FURV - CTTi)


Universitat Rovira i Virgili