Continguts


La complementació de tots el mòduls, les especialitzacions, la realització de les pràctiques a l'indústria i la realització i defensa del projecte final amb čxit, dona dret a la titulació de Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals per la URV. El curs s'impartirā en castellà.


Unitat 1 - Dret de la Seguretat i Salut al treball
Unitat 2 - Seguretat en el treball
Unitat 3 - Higiene Industrial
Unitat 4 - Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada a la prevenció
Unitat 5 - Gestió, Formació i Informació Aplicades a la prevenció
Unitat 6 - Especialització en Seguretat en el Treball
Unitat 7 - Especialització en Higiene Industrial
Unitat 8 - Especialització en Ergonomia
Unitat 9 - Especialització en Psicosociologia
Unitat 10 - Pràctiques en empresa
Unitat 11 - Projecte final de Màster
Total crčdits ECTS: 60


Universitat Rovira i Virgili