Presentació

Aquest Màster, té com a objectiu donar resposta a una necessitat, i a una previsible demanda, de la societat laboral i dels centres de treball de les comarques de Tarragona, sorgides arran de la publicació al BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997, del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

Aquest Reglament estableix un nou enfocament de la prevenció de riscos laborals. Entre altres matèries, regula les funcions que el personal implicat en tasques de prevenció podrà desenvolupar, segons el nivell en què es trobi adscrit, i explicita els continguts mínims de la formació requerida en cada nivell.

L'objectiu del Màster és cobrir la manca de titulacions acadèmiques en aquesta àrea a les comarques de Tarragona i alhora assegurar que aquesta titulació acrediti el futur titulat per executar les funcions de nivell superior enumerades en el Reglament.

El Màster preveu les tres especialitats: seguretat en el treball, higiene industrial, i ergonomia i psicosociologia aplicada. L'alumne haurà de cursar-ne les tres.

També queda assegurada la participació de l'alumne en un període de pràctiques per a completar la seva formació, d'una durada total de 225 hores per cada especialització, en centres de treball amb els quals s'han establert convenis específics de col·laboració.

Tenim el convenciment que aquesta iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili, tindrà el ressò que la societat de les nostres comarques reclama. L'èxit d'aquest Màster farà augmentar la qualitat dels serveis de prevenció de riscos laborals dels centres de treball i, per tant, haurà col·laborat a reduir, mitjançant la prevenció, els accidents de treball i les malalties professionals, així com les causes que els provoquen.


Coordinadora del Màster
,
Magda Constantí
magda.constanti


Universitat Rovira i Virgili